10/91 Selected Sold Artworks

Lisbon Portugal
Krakow Poland
Milan Italy
Wraclow Poland
Colorado USA
Dublin Ireland
Krakow Poland
Warsaw Poland
North Carolina USA
Krakow Poland